Föräldrar

Ett föräldrakooperativ innebär att det är föräldrarna som står bakom driften av förskolan.

På Tumlaren ansvarar föräldrarna bland annat för förskolans ekonomi, städning, rekrytering av nya barn, personalutveckling och eventuella nyanställningar.

Föräldrarna deltar också i olika arbetsgrupper och vikarierar på förskolan när personalen är sjuk, går på kurs eller har semester. Tumlaren drivs som en ekonomisk förening och har en styrelse som fattar alla strategiska beslut.

Att ha sitt barn på Tumlaren kräver alltså en viss arbetsinsats av dig som förälder. I gengäld har du stor möjlighet att påverka hur ditt barn har det på dagarna.

Föräldrarna avgör själva frågor om till exempel personaltäthet, städning och mat. Att föräldrar deltar aktivt i verksamheten och träffas utanför hämt- och lämningar leder dessutom till en bra stämning och nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal.

Förtroendeuppdrag

Varje familj på Tumlaren har ett eller flera förtroendeuppdrag. Som förälder kan du t.ex. vara städansvarig, utgöra valberedning till styrelsen eller sitta i styrelsen. Styrelsen utgörs av sex föräldrar. Styrelseposterna är:

  • Ordförande
  • Ekonomiansvarig
  • Personalansvarig
  • Nya barn-ansvarig
  • Sekreterare
  • Lokalansvarig

Även rektor är med på styrelsens möten. Styrelsen ses ungefär en gång i månaden, och två gånger om året kombineras styrelsemöte med medlemsmöte, för alla föräldrar. Inför varje styrelsemöte får alla föräldrar vara med och skicka in punkter till mötet.

Arbetsgrupper

Alla familjer på Tumlaren är indelade i olika arbetsgrupper. Grupperna har bland annat ansvar för lokalerna, underhåll och inköp av inventarier, utemiljön och webbsidan.

Städning

Varje familj städar 2-3 helger per år beroende på hur många familjer som är inskrivna på förskolan. Att städa innebär en städning valfri dag under helgen, då ingår även att tvätta veckans tvätt. En gång per termin genomförs en storstädning där varje familj har ett eget ansvarsområde.

Jour

Föräldrarna vikarierar för personalen när de är sjuka eller har semester. Antalet jourdagar varierar, men landar vanligen på 3-4 arbetsdagar per familj och år. Det finns en jouransvarig som håller kontakt med personalen och administrerar arbetstillfällena. Det händer att föräldrar behöver rycka in med kort varsel, men oftast anmäler man i god tid när man har möjlighet att arbeta.

Faddrar

Varje ny familj som börjar på Tumlaren får en fadderfamilj. Fadderfamiljen kan svara på frågor och hjälpa till under den första tiden på förskolan.