Kontakt

Förskolechef Helena Gummesson
Drakenbergsgatan 51
117 41 Stockholm
Tfn: 076-948 02 83
E-post: helena@tumlaren.nu
E-post köansvarig Sara Ehrenfeldt: koplatsbarn@tumlaren.nu

Ställ ditt barn i kö

Tumlaren är ansluten till Stockholms stads gemensamma kösystem. Du kan ställa ditt barn i kö när som helst, men barnets sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få.

Vi administrerar intagning och köhanteringen själva. Det innebär att urval sker enligt två kriterier; dels förtur för barn med syskon som redan går på förskolan och därefter intagning efter ködatum.

Förskolan är ett föräldrakooperativ och har därför ett undantag från öppenhetskravet när det gäller inskrivning. Här kan du läsa det beslutet: Beslut om undantag FKP I Ur och Skur Tumlaren. Här kan du läsa föreningens stadgar: Stadgar 2014. Vi rekommenderar att du läser dessa dokument innan du ställer ditt barn i kö då de ger en bra bild av verksamhetens styrning och ansvaret som kommer som medlen i föreningen.

Vi har som regel intagning på hösten och en gång om året ordnar vi öppet hus för att visa upp verksamheten. Kontakta vår köansvariga Sara Ehrenfeldt på koplats@tumlaren.nu om du har fler frågor.

Öppet hus

Vi återkommer med datum.

Mejla helena@tumlaren.nu om du har några frågor.

Klagomål

Tumlaren har rutiner för klagomålshantering. Föreningens styrelse har beslutat att klagomål ska lämnas till förskolechefen. Förskolechefen ansvarar för att klagomålen hanteras relevant och skyndsamt. Normalt ska utfärdaren inom 24 timmar få ett kvitto på̊ att klagomålet har mottagit. Alla klagomål arkiveras hos förskolechefen. Självklart kan du också lämna ett klagomål anonymt.

Blankett för klagomål hittar du här. Fyll och maila till helena@tumlaren.nu Du kan också skicka blanketten till:

Förskolan I Ur och Skur Tumlaren
Helena Gummesson
Drakenbergsgatan 51
117 41 Stockholm